Make My Holidayz Kolkata and Delhi

Koushik Giri

+91 9582480665 / 011- 43454948

F - 222 , Balka Chowk,Aya Nagar, Kolkata - 110047,
Balka Chowk

KIDZEE NAKTALA

Sanjay Chatterjee

+91 9830276357 / 033-4603-6130

356/14 , N.S.C BOSE ROAD,Naktala, Kolkata - 700047,
Near Naktala Metro Or Arambag

CROWN SECURITY GUARD & INFORMATION SERVICE

Raju Mehta

+91 9830757209/9734646864/9830586224

2/26 , NAKTALA,NAKATALA, Kolkata - 700047,
N.S.C BOSE ROAD

PRIYABRATA CHAKRABORTY

PUROHIT

+91 9674585737/9732914488

3/68 , Vidyasagar Colony,VIDYASAGAR , Kolkata - 700047,
Near BMCY CLUB

Zeolite ( India ) Pvt. Ltd.

ISO 9001 & 14001 CERTIFIED

+91 9331934678 / 9331934692 / 9331758886

344/7 , N.S.C Bose Road, Naktala, Kolkata - 700047,
Near Usha Bus Stop

KIDZEE SANTOSHPUR

JUTHIKA BHATTACHARYA

+91 9073351212/9073351251

47 , South Road , Trikon Park,Santoshpur, Kolkata - 700075,
Santoshpur Sukanta Setu

HINDOL

Mr Sujoy Basu

+91 9830306204/9007151130

404/G/4 , N.S.C Bose Road,Garia, Kolkata - 700047,
Opposite Garia Frank Rose Pharmacy

7 C Interior

Arun Mishra

+91 9903725725

47A , 1st Floor Kali Krishna Tagore Street,Burrabazar, Kolkata - 700007,
Burrabazar

Khushi Massage Parlour

Khushi

+91 9748383482

47/2A , Gariahat Road,Garihat, Kolkata - 700019,
Gariahat Crossing